Устав клуба

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СКАДОВСЬКИЙ КЛУБ ВІНДСЕРФІНГУ ТА ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»

м. Скадовськ
2014 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Скадовський клуб віндсерфінгу та вітрильного спорту» (надалі – Організація) є неурядовим, добровільним, неприбутковим об’єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних прав та інтересів на основі спільності інтересів по збереженню, захисту та розвитку в регіоні любительского та спортивного віндсерфінгу та вітрильного спорту, сприяння розвитку охорони навколишнього середовища, та туризму.
1.2. Організація будується на принципах самоврядування, добровільності, рівноправності і
законності.
1.3. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного
законодавства України.
1.4. Організація здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України,
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України і даного
Статуту.
1.5. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене
майно, самостійний баланс, круглу печатку з своїм найменуванням, може від свого імені набувати
майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді,
відкривати розрахункові і інші рахунки в національній і іноземній валюті в банківських установах,
мати відповідні штампи, бланки з своїм найменуванням, власну символіку, у тому числі емблему і
прапор, і інші реквізити, затверджені і зареєстровані у встановленому законом порядку.
1.6. Повне офіційне найменування Організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ «СКАДОВСЬКИЙ КЛУБ ВІНДСЕРФІНГУ ТА ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»; скорочене найменування Організації: ГО «СЕРФЕР».
1.7. Повне найменування Організації англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION
«SKADOVSK WINDSURFING CLUB»; скорочене найменування Організації: PO «SURFER».
1.8. Повне найменування Організації російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СКАДОВСКИЙ КЛУБ ВИНДСЕРФИНГА И ПАРУСНОГО СПОРТА»; скорочене найменування Організації: ОО «СЕРФЕР».
1.9. Місцезнаходження постійно діючого керівного органу Організації – Україна, 75700, м. Скадовськ, вул. Шмідта 2.
1.10. Діяльність Організації розповсюджується на території міста Скадовськ.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Мета Організації.
2.1.1. Об’єднання з метою колегіального визначення своїх спільних інтересів та шляхів їх задоволення;
2.1.2. Захист законних прав та інтересів членів Організації;
2.1.3. Сприяння захисту, розвитку та відновленню любительського та спортивного віндсерфінгу,
охорони навколишнього середовища, та туризму;
2.1.4. Сприяння створенню організаційних, матеріальних і фінансових умов і передумов для
запобігання екологичній кризі та сприяння відновленню екобалансу водних та іншіх природних
ресурсів в регіоні;
2.1.5. Сприяння розвитку рекреаційного використання природних ресурсів регіону як об’єктів
права власності Українського Народу;
2.1.6. Сприяння активній культурній, науковій і діловій співпраці серфінгістів регіону, зі всіма
громадськими, благодійними, державними організаціями України і зарубіжних держав в галузі
серфінгу, охорони навколишнього середовища та туризму, а також їх об’єднання.
2.2. Завдання Організації.
2.2.1. Конструктивна взаємодія із уповноваженими та/або зацікавленими державними,
громадськими і підприємницькими структурами України, і інших держав, з метою вирішення
проблем у галузі віндсерфінгу, захисту та охорони навколишнього середовища та туризму, захисту
прав серфінгістів в регіоні;
2.2.2. Сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, загальнодержавних,
міжнародних та інших програм, що спрямовані на поліпшення умов спортивного та
любительського віндсерфінгу;
2.2.3. Сприяння розробці і реалізації різних соціальних програм, направлених на здійснення
Статутних мети і завдань Організації;
2.2.4. Сприяння зростанню водних ресурсів регіону;
2.2.5. Сприяння організації та проведенню фестивалів віндсерфінгу, виставок, ярмарків,
спортивних змагань та інших заходів в порядку, встановленому законодавством;
2.2.6. Проведення заходів, спрямованих на створення належних умов для розвитку масового
любительського і спортивного віндсерфінгу;
2.2.7. Сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
2.2.8. Сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму,
пропагування здорового способу життя;
2.2.9. Розробка та реалізація власних проектів, та участь в інших, що сприяють розвитку
віндсерфінгу , підтриманню та відновленню екології довкілля;
2.2.10. Участь в організації семінарів, конференцій, лекцій та інших заходів з питань розвитку
віндсерфінгу та підвищення екологічної культури в суспільстві;
2.2.11. Сприяння налагодженню та розвитку всебічного співробітництва між Україною та іншими
країнами світу у спортивній, екологічній, гуманітарній, та інших сферах;
2.2.12. Громадський контроль за розробкою, прийняттям та виконанням рішень державними
компетентними органами.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація для досягнення статутної мети і завдань відповідно до чинного законодавства
здійснює діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством та даним Статутом у тому
числі:
3.1.1. Взаємодіє зі всіма зацікавленими фізичними і юридичними особами, у тому числі
зарубіжними;
3.1.2. Сприяє формуванню громадської думки для вирішення статутних завдань;
3.1.3. Встановлює контакти і налагоджує діалог з організаціями, головна мета та цілі яких
подібні, з метою пошуку взаємоприйнятних шляхів вирішення власних статутних завдань;
3.1.4. Організовує та сприяє організації виставок, фестивалів, наукових дискусій і інших заходів
спільно з будь-якими громадськими організаціями в галузі віндсерфінгу;
3.1.5. Об’єднує на добровільній основі серфінгістів регіону для захисту їх прав, збереження
національної самобутності, розвитку культурних, інтелектуальних і інших взаємовідносин між ними;
3.1.6. Розробляє та приймає участь у здійсненні освітніх програм з вивчення проблем, методів і
засобів віндсерфінгу, віндсерфінг літератури і історії віндсерфінгу, у тому числі за допомогою
організацій та установ, відповідних учбових закладів;
3.1.7. Організовує та бере участь в семінарах, конференціях, лекціях та інших заходах з питань
розвитку віндсерфінгу та підвищення екологічної культури в суспільстві;
3.1.8. Надає консультації серфінгістам з роз’яснення їх прав та обов’язків, а також положень
нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов’язані з віндсерфінгом, сприяє підвищенню
правової освіти членів Організації, щодо реалізації та захисту їх законних прав і свобод.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Організація відповідно до чинного законодавства та даного Статуту має право:
4.1.1. Визначати свою мету і завдання, структуру, форми і методи своєї діяльності;
4.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
4.1.3. Брати участь у розробці проектів та прийнятті рішень органами державної влади і
органами місцевого самоврядування в порядку і обсязі, передбаченому законодавством України;
4.1.4. Представляти і захищати свої права, законні інтереси своїх членів в органах державної
влади, місцевого самоврядування і громадських організаціях;
4.1.5. Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, вносити пропозиції до органів
державної влади;
4.1.6. Брати участь через своїх представників в діяльності міжнародних неурядових організацій;
4.1.7. Проводити масові заходи: збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування;
4.1.8. Засновувати засоби масової інформації і здійснювати з метою виконання статутних завдань
видавничу діяльність друкованих, кіно-, фото-, відео- матереалів, теле- та радіопрограм та іншої
інформації, що пов’язана з розвитком віндсерфінгу та підвищенням екологічної культури в
суспільстві;
4.1.9. Зберігати і збагачувати свою історичну і культурну спадщину;
4.1.10. Набувати, відчужувати, надавати в користування або в оренду рухоме або нерухоме майно,
а також списувати власне майно з балансу, якщо воно зношено або морально застаріло;
4.1.11. Засновувати підприємства з правами юридичної особи в установленому порядку;
4.1.12. Здійснювати освітні, культурно-просвітницькі, інформаційні, консультативні, рекламні,
видавничі, зовнішньоекономічні заходи, направлені на виконання статутних завдань, не
заборонені чинним законодавством для громадських організацій;
4.1.13. Користуватися іншими правами, не забороненими чинним законодавством для
громадських організацій;
4.1.14. Одержувати від органів державної влади і управління, та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
4.1.15. Вивчати ефективність дії нормативно-правових актів та вносити пропозиції щодо
удосконалення законодавства та практики його застосування, з метою виконання статутних
завдань;
4.1.16. Встановлювати ділові зв’язки та обмінюватися інформацією та делегаціями з
вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями, та вивчати і пропагувати вітчизняний
та зарубіжний досвід організації любительського та спортивного віндсерфінгу;
4.1.17. Розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі, та популяризувати назву й
символіку Організації.
4.2. Організація відповідно до чинного законодавства зобов’язана:
4.2.1. Дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного
права, сфери діяльності Організації, а також даного Статуту;
4.2.2. Щорічно публікувати звіт про використання свого майна або забезпечувати доступність
ознайомлення з вказаним звітом;
4.2.3. Щорічно інформувати реєструючий орган про продовження своєї діяльності з вказівкою
дійсного місцезнаходження постійно діючого керівного органу, його назви і даних про керівників
громадської організації в об’ємі відомостей, що включаються в єдиний державний реєстр
юридичних осіб.

5. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Збори.
5.1.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори усіх членів.
5.1.2. Збори скликається Радою Організації (далі Рада), з доведенням інформації про скликання
Зборів і його передбачуваний порядок денний до членів Організації не пізніше, ніж за один місяць
до дати проведення Зборів. Чергові Збори скликаються не меньше одного разу на рік.
5.1.3. Позачергові Збори можуть бути скликані за ініціативою Голови Ради або Ради з
доведенням інформації про скликання позачергових Зборів до членів Організації не пізніше ніж за
7 днів до дати їх проведення.
5.1.4. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів
Організації. Рішення на Загальних Зборах членів Організації приймаються простою більшістю
голосів її членів, що беруть участь у Загальних Зборах.
5.1.5. Збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Організації. До компетенції
Загальних Зборів усіх членів Організації відносяться:
- прийом громадян у члени Організації;
- прийняття рішення про виключення (вихід) члена зі складу членів Організації;
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- затвердження статуту Організації та внесення в нього змін;
- затвердження довгострокових планів та звітів про їх виконання;
- обрання та відкликання Голови та членів ради Організації; голови та членів ревізійної комісії;
- прийняття рішень про заснування або вступ в спілки громадських організацій (союзи, асоціації,
тощо) та вихід з них;
- затвердження рішень про утворення своїх місцевих осередків та Положень про них;
- затвердження угод з іншими громадськими організаціями про співробітництво і взаємодопомогу;
- прийняття рішень про припинення діяльності Організації;
- затвердження бюджету, результатів фінансової діяльності організації;
- прийняття рішень про реалізацію права власності Організації на засоби та майно;
- установлення розмірів вступних та членських внесків до організації та порядок їх сплати;
— затвердження громадських програм;
- прийняття рішення про реорганізацію, про створення ліквідаційної комісії;
- затвердження ліквідаційного балансу.
5.2. Рада.
5.2.1. Центральним постійно діючим колегіальним органом Організації в період між Зборами є
Рада, яка обирається строком на 2 роки в кількості, визначеній Зборами.
5.2.2. Рада складається з Голови Ради та членів Ради.
5.2.3. В Раду може бути обраний будь-який член Організації.
5.2.4. Всі члени Ради володіють рівними правами.
5.2.5. Керівником Ради за посадою є Голова Ради.
5.2.6. Члени Ради здійснюють свою роботу за напрямками діяльності, визначеними Головою
Ради.
5.2.7. Засідання Ради проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.
5.2.8. Чергові та позачергові засідання Ради скликаються Головою ради.
5.2.9. Рада правомочна ухвалювати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини
членів Ради.
5.2.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у
засіданні.
5.2.11. За дії, що дискредитують Організацію, за невиконання рішень керівних органів, за
самоусунення від роботи, член Ради може бути виведений з складу Ради її рішенням.
5.2.12. Рада здійснює керівництво діяльністю Організації в період між Зборами.
5.2.13. Рада визначає дату і місце проведення Зборів, готує матеріали до чергових Зборів.
5.2.14. Рада забезпечує виконання та організовує контроль за виконанням рішень, прийнятих на
Зборах.
5.2.15. Затверджує щорічний бюджет Організації.
5.2.16. Визначає основні напрями діяльності Організації.
5.2.17. Розпоряджається за встановленим порядком майном і засобами Організації, у разі якщо на
Раду покладено окремі функції щодо господарського управління майном.
5.2.18. Здійснює прийом і виключення з членів Організації з наступним затвердженням Зборами.
5.2.19. Здійснює інші функції, окрім віднесених до виняткової компетенції інших органів.
5.3. Голова Ради.
5.3.1. Обирається Зборами строком на 2 роки.
5.3.2. Здійснює керівництво діяльністю Організації та Радою.
5.3.3. Володіє правом першого підпису фінансових документів Організації.
5.3.4. Здійснює права юридичної особи і виконує його обов’язки від імені Організації.
5.3.5. Представляє Організацію в органах державної влади і місцевого самоврядування,
громадських організаціях, взаємодіє зі всіма зацікавленими особами, у тому числі зарубіжними,
без довіреності.
5.3.6. Укладає угоди, договори, угоди, здійснює інші юридичні дії відповідно до чинного
законодавства і даного Статуту.
5.3.7. Затверджує організаційно-штатну структуру. Встановлює посадові оклади штатним
співробітникам відповідно до чинного законодавства.
5.3.8. Щорічно звітує перед Зборами про виконану роботу.
5.3.9. Розпоряджається майном і засобами Організації в межах своєї компетенції.
5.3.10. Розподіляє обов’язки між членами Ради.
5.3.11. Видає довіреності, підписує документи, відкриває розрахункові і інші рахунки в
національній і в іноземній валюті в банківських установах.
5.3.12. Здійснює прийом і звільнення штатних співробітників.
5.3.13. Здійснює інші функції, окрім віднесених до виняткової компетенції інших органів.
5.3.14. Під час відсутності Голова Ради його обов’язки виконує один з членів ради за дорученням
Голови Ради.
5.4. Про порядок утворення контрольно-ревізійної комісії та її повноваження.
5.4.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює контрольно-
ревізійна комісія, що складається з 3-х (трьох) членів. Контрольно-ревізійна комісія обирається
Загальними Зборами і підпорядковується лише їм. Голова Ради не може бути членом контрольно-
ревізійної комісії.
5.4.2. Контрольно-ревізійна комісія Організації:
- перевіряє діяльність Ради за дорученням Загальних Зборів, з власної ініціативи або на вимогу
членів організації;
- перевіряє виконання бюджету статутними органами Організації;
- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації;
- має право вимагати від посадових осіб Організації надання їй усіх необхідних матеріалів,
бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень;
- складає звіт по проведеній перевірці з поясненнями;
- доповідаю про результати проведених нею перевірок перед Загальними Зборами Організації;
- має право ставити питання про скликання позачергових Зборів, якщо виникла загроза суттєвим
інтересам Організації.
5.5. Порядок діяльності контрольно-ревізійної комісії.
- засідання контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним, якщо присутні дві третини
членів контрольно-ревізійної комісії;
- рішення приймаються контрольно-ревізійною комісією простою більшістю голосів членів
контрольно-ревізійної комісії;
5.6. Про порядок звітності, контролю.
5.6.1. Організація веде бухгалтерській облік та звітність результатів своєї діяльності згідно з
діючим порядком в Україні, встановлених щодо громадських безприбуткових організацій.
5.6.2. Організація у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої
доходи і витрати.

6. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Членство в Організації є добровільним.
6.2. Членами Організації можуть бути громадяни, що досягли 18 років, визнають Статут,
розділяють мету і завдання Організації, а також беруть активну участь в її діяльності та сплачують
членські внески.
6.3. Члени Організації мають рівні права і обов’язки.
6.4. Прийом в члени Організації громадян здійснюється Радою, з наступним затвердження
Зборами, на підставі заяви громадянина.
6.5. Членство в Організації припиняється у разі виходу особи з організації за власним
бажанням, або виключення члена за рішенням Ради з затвердження Зборами за систематичні
порушення положень Статуту, або за дискредитуючі Організацію дії.
6.6. При виході або виключенні з членів Організації вступні та членські внески поверненню не
підлягають.
6.7. Члени Організації мають право:
6.7.1. Обирати і бути обраними до керівного органу Організації.
6.7.2. Брати участь у всіх заходах Організації, у розробці і реалізації проектів і програм.
6.7.3. Користуватися допомогою Організації в захисті соціальних прав.
6.7.4. Особисто брати участь при обговоренні будь-якого питання.
6.7.5. Одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації.
6.7.6. Висувати будь-які ініціативи в рамках мети і завдань Організації.
6.7.7. Вільно вийти з членів Організації.
6.8. Члени Організації зобов’язані:
6.8.1. Дотримуватися вимог Статуту.
6.8.2. Активно сприяти в реалізації завдань, що стоять перед Організацією.
6.8.3. Дбайливо відноситися до використовування майна Організації.
6.8.4. Своєчасно сплачувати членські внески, розмір яких визначається Радою та затверджується
загальними Зборами.

7. МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати у власності будівлі, споруди, житлові приміщення, устаткування,
інвентар, рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, у тому числі і в іноземній валюті, акції, інші
цінні папери і інше майно, необхідне для матеріального забезпечення і нормального
функціонування Організації.
7.2. Відповідно до статутної мети і завдань Організації в її власності можуть знаходитися
об’єкти інтелектуальної власності і авторських прав, створені або придбані Організацією.
7.3. Кошти Організації формуються за рахунок:
7.3.1. вступних і членських внесків;
7.3.2. добровільних і цільових внесків і пожертвувань фізичних, юридичних осіб, у тому числі і
іноземних;
7.3.3. доходів від проведення виставок, лотерей, культурно-масових заходів,
зовнішньоекономічної і іншої діяльності Організації, не забороненої чинним законодавством для
громадських організацій;
7.3.4. доходів від створених Організацією підприємств, установ, організацій;
7.3.5. інших надходжень, не заборонених законодавством України.
7.4. Всі кошти, одержувані Організацією, використовуються на досягнення мети і завдань
відповідно до даного Статуту і розподілу між членами Організації не підлягають.
7.5. Організація не може використовувати банківські кредити для фінансування своїх програм.
7.6. Організація може фінансувати добродійні, наукові, і інші заходи, пов’язані з реалізацією
мети і завдань Організації.
7.7. Організація здійснює контроль за цільовим використанням грошових коштів і майна
переданого Організацією.
7.8. Організація самостійно визначає шляхи свого розвитку.
7.9. Власником всього майна, що належить Організації є Організація в цілому.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Всі зміни і доповнення до Статуту розглядаються і приймаються на Зборах, простою
більшістю голосів Членів Організації, що присутні на Зборах, з подальшою реєстрацією їх у
встановленому законом порядку.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом ліквідації або
реорганізації за встановленим законом порядком.
9.2. Реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) і ліквідація
Організації здійснюється у відповідності і в порядку, передбаченому цивільним законодавством
України. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Організації переходить до її
правонаступників.
9.3. Рішення про реорганізацію і ліквідацію Організації приймається на Зборах, простою
більшістю голосів Членів Організації, які присутні на Зборах.
9.4. Ліквідація Організації може здійснюватися за рішенням відповідного суду в порядку,
передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Організації здійснюється
ліквідаційною комісією, яка призначається зборами Організації або судовими органами.
9.5. Організація забезпечує облік і збереження документів штатних співробітників і при
припиненні діяльності своєчасно передає їх у встановленому законом порядку на державне
зберігання.
9.6. Організація своєчасно повідомляє про свою ліквідацію до органу, що зареєстрував
Організацію для виключення її з державного реєстру юридичних осіб.
9.7. Кошти та інше майно Організації, у тому числі у випадку ліквідації, не може
перерозподілятись між членами і використовується для виконання статутних завдань або на
благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду
спрямовується в доход держави.

10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. З метою виконання статутних завдань і цілей, організація може здійснювати необхідну
господарську діяльність та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових
установ і організацій із статутом юридичної особи, заснування підприємств в порядку,
встановленому чинним законодавством України.

11. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. У разі потреби на Загальних зборах членів Організації може бути прийняте рішення про
створення місцевого осередку.
11.2. Місцевий осередок не є юридичною особою, діє під керівництвом виконавчих органів
управління Організації, користується правилами та виконує функції, передбачені для нього
Положенням про місцеві осередки, яке затверджується Загальними Зборами членів Організації.
Порядок діяльності та повноваження місцевих осередків встановлюється Положенням.